TIN TỨC SỰ KIỆN
KẾ HOẠCH THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
 

 

      SỞ GD-ĐT ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/KH-THPTPX

Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 09 năm 2020

                                                                                                                   

KẾ HOẠCH THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

 

            Căn cứ công văn số 1316/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 9/9/2020 của Sở GD-ĐT Đắk Lắk về việc tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2020-2021;

            Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THPT Phú Xuân;

            Trường THPT Phú Xuân xây dựng kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2020– 2021 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU          

            - Thi chọn học sinh giỏi cấp trường nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong nhà trường; đồng thời phát hiện học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.

            - Thi chọn học sinh giỏi cấp trường phải đảm bảo yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng và đảm bảo tính giáo dục cao.

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

I. THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

1. Môn thi, hình thức thi

            - Môn thi văn hóa: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục công dân theo từng khối lớp.

            - Hình thức thi: Theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Riêng môn Tiếng Anh có thi phần nghe.

2. Đối tượng dự thi

            Tất cả học sinh năm học 2020 -2020  trường THPT Phú Xuân;

            Mỗi học sinh chỉ được đăng ký 01 môn trong 10 môn văn hóa.

3. Điều kiện dự thi

            Học sinh dự thi phải có kết quả năm học 2019 -2020: Học lực và Hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên

4. Đăng ký dự thi

            Thời gian đăng ký dự thi: Học sinh đăng ký môn thi tại giáo viên chủ nhiệm.

            Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách chuyển đến nhà trường trước ngày 25/9/2020

5. Nội dung chương trình thi

            Theo chương trình THPT chuẩn của các khối lớp do Bộ GDĐT ban hành tính đến thời điểm tổ chức kỳ thi.

6. Ra đề thi

             Tổ trưởng, nhóm trưởng các bộ môn chịu trách nhiệm thống nhất soạn thảo đề thi (tự luận), đáp án phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, phân loại được trình độ học sinh.

Lưu ý: 

Đề thi:  

- Thời gian làm bài là 120 phút (không kể giao đề).

- Thang điểm: 20 điểm, không làm tròn; riêng môn Tiếng Anh thang điểm 100.

* Đáp án:  Phải rõ ràng, chi tiết.

            Đề thi và đáp án soạn thảo bằng font Times New Roman, size 12, bảng mã Unicode. Đề thi phải ghi rõ có mấy trang, đánh số từng trang và có chữ “HẾT” tại nơi kết thúc đề. Đề thi, đáp án riêng; đúng theo mu sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN THI:………..LỚP…….

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể giao đề

           

            - Thời gian nộp đề thi và đáp án: Trước ngày 30/9/2020

            - Coi thi: Chiều thứ 6 ngày 9/10/2020

            - Xét duyệt, công bố kết quả: 16/10/2020

            - Về quy trình tổ chức coi thi và chấm thi: áp dụng theo Quy chế thi học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. HỘI ĐỒNG COI THI VÀ CHẤM THI

            Hội đồng coi thi và chấm thi do Hiệu trưởng ra quyết định

            - Coi thi: đảm bảo 1 phòng thi gồm 1 giám thị.

            - Chấm thi: tiến hành theo quy định: rọc phách, chấm chung, một bài thi được chấm hai vòng độc lập.

III. TỔ CHỨC THI 

1. ĐỊA ĐIỂM VÀ LỊCH THI

          - Địa điểm: Trường THPT Phú Xuân 

          - Lịch thi: Thi vào ngày 9/10/2020

Thứ/ngày

Môn thi

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Thời gian thu bài

Ghi chú

Chiều thứ 6

9/10/2020

Ngữ Văn,Toán, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Vật lý, Hóa học, Tin học, GDCD.

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 30

Môn Tiếng Anh có phần nghe

2. XỬ LÝ KẾT QUẢ

            Bài thi được chấm theo thang điểm 20, riêng môn Tiếng Anh theo thang điểm 100.

            Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi và mức điểm để xét các loại giải: Tổng số giải không quá 60% tổng số dự thi/môn. Trong đó giải Nhất không quá 5% tổng số giải.

            Nhà trường căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi để xét công nhận học sinh giỏi cấp trường và thành lập đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020 -2021

3. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

            Kinh phí chi thường xuyên của nhà trường./.

 

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Tổ CM (để thực hiện);

- Website nhà trường;

- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

PHẠM THỊ KIM THOA

 

 

 

 

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 0500.3954083
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678