TIN TỨC SỰ KIỆN
CÔNG VĂN VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2019
 

            UBND TỈNH ĐẮK LẮK               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                Số 112  /SGDĐT - VP                                     Đắk Lắk, ngày  22 tháng  01 năm 2019

Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019

 

                         Kính gửi:  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

         - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 11/01/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019; Công văn số 492/UBND-NC ngày 16/01/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Trưởng các Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, trọng tâm là Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về “tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới”; phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý, tại đơn vị do mình quản lý; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ phụ trách công tác an ninh, trật tự của đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, địa bàn; đề ra nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là tiêu chí quan trọng khi đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý.

2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của đơn vị, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, trong các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh (Kỷ niệm 44 năm ngày chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk; Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VII - 2019,…)

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tăng cường việc theo dõi, nắm tình hình; kịp thời phát hiện các đối tượng tuyên truyền, lôi kéo tham gia các hoạt động trái phép; báo cáo kịp thời với các cơ quan chức năng có liên quan và phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên của đơn vị.

Quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, học sinh đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia tụ tập đông người, biểu tình, chống phá, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, an toàn trong trường học và địa phương (Lưu ý: không đăng tải; không tham gia liên kết, ủng hộ, bình luận hoặc chia sẻ các các bài viết, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, chống đối; tuyên truyền, kích động tổ chức tuần hành, biểu tình gây mất trật tự, an ninh qua mạng xã hội và Internet). Thường xuyên rà soát, phát hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật và phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của cơ quan, đơn vị.

4. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên của đơn vị.

Nắm chắc tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; quản lý cán bộ, đảng viên có quan hệ, tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phối hợp với gia đình, tổ chức đoàn thể quần chúng quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên, học viên, đoàn viên, thanh niên của đơn vị. 

5. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1726/SGDĐT-VP, ngày 05/12/2018 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn 167/UBND, ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện lỗ hổng bảo mật trên hệ thống; thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về đảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ bỏ các phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp xâm nhập hệ thống mạng thông tin của cơ quan, đơn vị.

6. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1727/SGD ĐT - VP, ngày 06/12/2018 của Sở GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; kịp thời ứng phó, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra, bảo vệ con người và tài sản của cơ quan, đơn vị.         

Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng Phòng GDĐT và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC

- Như trên (để thực hiện);                                                       

- Lãnh đạo Sở (đê chỉ đạo);                                                                  (Đã ký)

- Các phòng CMNV (để phối hợp thực hiện);                                                                     

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                              

- Lưu: VT.                                                                                         Phạm Đăng Khoa

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678