TIN TỨC SỰ KIỆN
ĐIỀU LỆ KÌ THI OLYMPIC 10/3 LẦN THỨ IV NĂM 2019
 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

ĐIỀU LỆ

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10-3 TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-SGDĐT ngày 08/01/2019

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU KỲ THI

1. Mục đích

1.1.Phát hiện học sinh năng khiếu thuộc các khối lớp 10 và 11 từ các trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là các trường THPT) trong toàn tỉnh, làm cơ sở cho các nhà trường tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ học sinh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi.

1.2. Tạo điều kiện để học sinh làm quen với những hình thức thi khác nhau, đồng thời được giao lưu học tập với học sinh các trường THPT trong tỉnh.

1.3. Giáo viên và cán bộ quản lý các trườngTHPT có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nói chung và công tác phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng.

2. Yêu cầu

Đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, độ tin cậy của kết quả thi; đề thi phải có tính sáng tạo nhằm phát hiện được những học sinh năng khiếu các môn học và có tác dụng động viên, khuyến khích phong trào thi đua học tập của học sinh.

II. THỜI GIAN, MÔN THI, ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI VÀ ĐƠN VỊ DỰ THI

1. Thời gian tổ chức và các môn thi

1.1. Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 được tổ chức hàng năm vào các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật trong tuần lễ đầu tiên của Tháng 3 tại trường THPT đăng cai.

1.2. Các môn thi tại Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 bao gồm 11 bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học và Giáo dục công dân.

2. Đơn vị đăng cai tổ chức Kỳ thi

Đơn vị đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2019 là Trường THPT chuyên Nguyễn Du. Đơn vị đăng cai có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau:

2.1. Lập kế hoạch tổ chức Kỳ thi trình Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)phê duyệt trước ngày 20 tháng 01năm 2019.

2.2. Tham mưu Sở GDĐTban hành các quyết định thành lập Ban tổ chức, các Hội đồng của Kỳ thi (Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi).

2.3. Chỉ đạo, phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các sân chơi, hoạt động ngoại khóa cho các thí sinh tham dự Kỳ thi.

3. Các đoàn tham dự Kỳ thi

3.1. Thành phần của đoàn tham dự Kỳ thi

- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách và quản lí học sinh tham gia dự thi của đơn vị mình.

- Giáo viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.

- Học sinh dự thi: Mỗi đơn vị chọn cử không quá 03 học sinh dự thi/bộ môn/khối lớp (không chọn học sinh đã tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia).

3.2. Công tác chuẩn bị

- Mỗi trường cử số giám thị để tham gia Hội đồng coi thi theo công thức: Số giám thị bằng số học sinh dự thi/10, nếu có phần lẻ thập phân thì làm tròn lên 1.

- Các đơn vị có học sinh dự thi môn nào thì phải có giám khảo chấm thi môn đó.

- Mỗi đơn vị tham dự Kỳ thi phải nộp 5 bản in đề thi đề nghị và đáp án được soạn trên khổ giấy A4, font Times New Roman, size 12, kèm theo đĩa CDROM đề thi và đáp án (ghi riêng cho từng khối lớp).

- Thời hạn đăng kí tham dự Kỳ thi: Hạn cuối ngày 25 tháng 01 năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.       Sở Giáo dục và Đào tạo

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức và các Hội đồng thi gồm:

1.1.    Ban tổ chc Kỳ thi

- Thành phần: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Tổ thư ký và các thành viên.

- Nhiệm vụ:Thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi; tổ chức và chỉ đạo Kỳ thi theo đúng Điều lệ, cụ thể:

+Trưởng ban: Ph trách chung, chu trách nhim phân công nhim v cho các Phó Trưởng ban và các thành viên.

+Các Phó Trưởng ban: Giúp Trưởng ban chỉđạo thực hiện các công việc chuyên môn, cơ sợ̉t chất, tài chính và các công việc khác liên quan đến Kỳ thi.

+Các thư ký và các thành viên thc hin các nhim vụdo Trưởng Ban Tổ chức phân công.

1.2.Hội đồng ra đề thi

- Thành phần: Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký là lãnh đạo các phòng, ban của Sở GDĐT hoặc lãnh đạo các trường THPT và 11 tổ bộ môn.

Mỗi t b môn có ba thành viên, gồm:Chuyên viên Sở GDĐT hoặc tổ trưởng bộ môn Trường THPT chuyên Nguyễn Du làm tổ trưởng bộ môn ra đề thi; hai thành viên còn lại do bốc thăm ngẫu nhiên từ danh sách giáo viên do các trường THPT tham gia dự thi chọn cử.

- Nhiệm v: Chọn và biên son đề thi đảm bo chính xác, khách quan, đúng yêu cu v kiến thc và k năng cho cả hai khối thi 10 và 11; hoàn chỉnh nội dung, hình thức đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm và nộp lại cho Ban tổ chức đúng thời gian quy định; Hội đồng ra đề thực hiện các quy định khác theoQuy chế thi học sinh giỏi THPT quốc gia do Bộ GDĐT ban hành; các thành viên tham gia làm đề thi phải cách ly triệt để với bên ngoài.

- Cách thức ra đề thi: Đề thi ra theo hình thức t lun (riêng môn ngoại ngữ có 02 phần tự luận và trắc nghiệm), ghi rõ số điểm của mỗi câu hỏi; thời gian thi được qui định là 180 phút cho mỗi môn thi ở cả 02 khối lớp; mỗi đề có tổng 20 điểm, gồm từ 05 đến 06 câu. Đối với các môn có đặc thù riêng, giao cho tổ trưởng tổ ra đề tham mưu, đề xuất phương án ra đề thi; chỉ được chọn tối đa một câu trong bộ đề thi đề nghị của mỗi bộ môn ở mỗi trường. Tổ trưởng bộ môn chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về việc lựa chọn và biên soạn đề thi; khuyến khích Hội đồng ra đề căn cứ vào nội dung các đề thi đề nghị để sửa đổi, biên soạn đề thi mới.

1.3.Hội đồng coi thi

- Thành phần: Ch tch, phó ch tch, thư ký, giám sát, giám th và mt ṣ phận khác liên quan.Giám khảo là giáo viên b môn do các trường THPT có hc sinh d thi đề ngh.

- Nhiệm vụ: Hội đồng coi thi thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế thi học sinh giỏi THPT quốc gia do Bộ GDĐT ban hành.

1.4. Hội đồng chấm thi và duyệt kết quả

- Thành phần: Ch tch, pchủ tịch, thư ký, giám khảo và các bộ phận khác liên quan. Giám khảo là giáo viên b môn do các trường THPT có hc sinh d thi đề ngh.

- Nhiệm vụ: Hội đồng chấm thi và duyệt kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế; tổ trưởng tổ giám khảo phụ trách điều hành công tácchấm thi của tổ; các giám khảo có nhiệm vụ: chấm thi khách quan, chính xác các bài thi; chấm theo từng loại câu hỏi riêng biệt cho mỗi khối/bộ môn, bảo đảm mỗi câu đều được chấm hai vòng độc lập; ghi điểm của câu hỏi được giao theo mã số thí sinh vào phiếu ghi điểm và tổ trưởng chuyển về cho bộ phận thư ký thực hiện tổng kết điểm cho từng môn. Tổ chức duyệt kết quả và xét giải theo đúng quy định.

2. Đơn vị đăng cai

2.1. Trước Kỳ thi

- Sau khi kế hoạch tổ chức kỳ thi được phê duyệt, tiến hành thực hiện các nội dung công việc sau:Chuyển tài liệu và thư mời đến các trường THPT tham dự Kỳ thi đúng thời gian quy định; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho Kỳ thi; liên hệ với các đơn vị, tổ chức,cá nhân tài trợ cho Kỳ thi.

- Chuẩn bị cờ lưu niệm cho học sinh và giáo viên của các trường tham dự Kỳ thi; các bộ huy chương cho những học sinh đoạt giải ở 11 bộ môn thi thuộc 02 khối lớp; giấy chứng nhận cho học sinh dự thi và giấy khen cho học sinh đạt thành tích cao trong Kỳ thi.

- Tổng hợp danh sách các đoàn (lãnh đạo, giáo viên hướng dẫn, coi thi, chấm thi và học sinh dự thi); lập và niêm yết danh sách phòng thi.

- Chuẩn bị các bảng biểu và chương trình nhập liệu cần thiết để phục vụ việc thu nhận, thống kê và xử lí các số liệu.

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Tổng kết Kỳ thi.

- Từ số lượng các đơn vị và học sinh tham gia dự thi mỗi kỳ thi, với số lượng các công việc và nội dung phải thực hiện,  đơn vị đăng cai lập dự toán chi tiết đảm bảo thu chi theo đúng quy định tại MụcVI của Điều lệ này, trình Giám đốc Sở phê duyệt thực hiện.

2.2.Trong thời gian diễn ra Kỳ thi

- Thực hiện công tác thi như kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, ngoài ra thực hiện các nội dung sau: Kiểm tra danh sách, biểu mẫu; rà soát lại việc bố trí, phân công nhiệm vụ, cung cấp các danh sách, bảng biểu, văn phòng phẩm... cho các bộ phận liên quan.Thực hiện việc in sao đề thi, nhập điểm, xếp hạng và báo cáo Ban Tổ chức kết quả của Kỳ thi.

- Đơn vị đăng cai chỉ đạo Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các sân chơi, hoạt động ngoại khóa cho các thí sinh tham dự Kỳ thi.

- Tổ chức Lễ Khai mạc và Lễ Tổng kết Kỳ thi.

3.Đối tượng tham dự Kỳ thi

- Đối tượng tham dự Kỳ thi:Là học sinh lớp 10, lớp 11 trong các trường THPT năm học 2018-2019.

+ Mỗi hc sinh chỉđược tham d mt môn thi.

+ Các câu khác nhau trong mt đề thi được làm trên những t giy thi riêng biệt (theo hướng dẫn của đề thi).

+ Ngoại trừ môn Toán, các môn còn lại được phép s dng máy tính cm tay (không có chc năng son tho văn bn và không có th nh); được phép s dng Bng hệ thống tun hoàn các nguyên t hoá hc và Bng tính tan đối vi môn thi Hóa hc; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí.

IV. KẾT QUẢ VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Cách xếp giải

- Kết quả mỗi bộ môn, mỗi khối thi (10, 11) được xếp hạng theo điểm làm bài. Điểm làm bài là tổng số điểm của các câu.

- Trong trường hợp Điểm làm bài bằng nhau, kết quả được đánh giá thông qua chỉ số phụ là độ thấp của Độ lệch chuẩn:

Độ lệch chuẩn tính theo công thức: 

 Điểm câu thứ i ;  Điểm trung bình các câu;  Số câu

Độ lệch chuẩn càng thấp thì mức độ đồng đều kiến thức của học sinh càng cao.

2. Giải thưởng

- Giải thưởng trao tặng cho mỗi môn tại Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3năm 2019 gồm huy chương Vàng, Bạc, Đồng và giấy khen do Ban tổ chức Kỳ thi cấp.

- Các huy chương Vàng, Bạc, Đồng được trao cho các học sinh đạt điểm cao nhất của mỗi bộ môn, mỗi khối và không xét đồng hạng. Tùy điều kiện kinh phí, học sinh được trao tặng huy chương có thể nhận thêm quà tặng do Ban Tổ chức quyết định.

- Cơ cấu giải như sau: Tổng số giải không vượt quá 55% tổng số học sinh dự thi với cơ cấu như sau:

+ Huy chương Vàng: Tối đa 15% học sinh đạt điểm cao nhất trong tổng số học sinh dự thi.

+ Huy chương Bạc: Tối đa 20% học sinh đạt điểm kế tiếp trong tổng số học sinh dự thi.

+ Huy chương Đồng: Tối đa 20% học sinh đạt điểm kế tiếp trong tổng số học sinh dự thi.

-  Ban Tổ chức không xếp hạng toàn đoàn chung mà chỉ xếp hạng theo từng bộ môn.

- Các học sinh còn lại sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham dự Kỳ thi.

V. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN

1. Để tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi chuyên môn, trong thời gian diễn ra Kỳ thi các đoàn cử giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn theo hình thức hội thảo chuyên đề.

2. Hội thảo chuyên môn Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2019 gồm các bộ môn: Toán, Ngữ văn và Sinh học.

3. Phòng Giáo dục Trung học chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Hội thảo. Các trường THPT có trách nhiệm cử giáo viên tham gia, viết và báo cáo chuyên đề. Kỷ yếu Hội thảo là tài liệu tham khảo chuyên môn của giáo viên.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC KỲ THI

1. Đây là hoạt động chuyên môn được tổ chức định kỳ hằng năm.Vì vậy, đơn vị đăng cai và các đơn vị tham gia Kỳ thi đóng góp kinh phí theo quy định tại Điều lệ này (bố trí từ các nguồn kinh phí: kinh phí được ngân sách cấp cho hoạt động chuyên môn, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách trên tinh thần đóng góp tự nguyện).

2. Đơn vị đăng cai có thể tìm các nguồn tài trợ khác bổ sung vào kinh phí tổ chức Kỳ thi.

3. Các trường tham dự Kỳ thi hoàn toàn tự túc kinh phí về phương tiện đi lại, ăn, ở và những chi phí khác liên quan đến Kỳ thi.

4. Kinh phí tham dự Kỳ thi cho mỗi đoàn được qui định như sau:

- Kinh phíđược thực hiện căn cứ vào nội dung chi thực tế của các hội đồng thi; chi khen thưởng; chi cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm… do đơn vị đăng cai lập dự toán thu dựa trên dự toán chi đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

- Đơn vị đăng cai có trách nhiệm lập dự trù kinh phí thông qua Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Kế hoạch –Tài chính, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt và báo cáo việc thu, chi kinh phí phục vụ Kỳ thi cho Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GDĐT sau khi kết thúc Kỳ thi.

5. Việc sử dụng kinh phí phục vụ cho Kỳ thi dựa trên nguyên tắc lấy thubù chi không dư. Toàn bộ kinh phí chỉ sử dụng cho công tác ra đề thi, coi thi, chấm thi và giải thưởng, tổ chức hội thảo, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích khác.

VII. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

1. Các đơn vị, thành viên tham dự Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắknăm 2019 có trách nhiệm chấp hành và thực hiện đúng các quy định trong Điều lệ.

2. Bản quyền các đề thi chính thức và đề thi đề nghị thuộc về Ban tổ chức Kỳ thi.

3. Việc thay đổi các quy định trong Điều lệ do Ban tổ chức Kỳ thi quyết định trên cơ sở những ý kiến góp ý của các thành viên tham dự phiên họp chính thức đầu tiên của Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic truyền thống 10-3 tỉnh Đắk Lắk năm 2019./.

         

                                                                                                           

                                                                                                           

 

 

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678