TIN TỨC SỰ KIỆN
KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT PHÚ XUÂN

 


Số: 72/BC-THPTPX

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019

 

Căn cứ Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 – 2021;

            Thực hiện công văn số 5312/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường;

            Thực hiện công văn số 58/SGDĐT-CTTT ngày 10/1/2019 của Sở GDĐT Đắk Lắk về việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường;

            Trường THPT Phú Xuân báo cáo kế hoạch về công tác phòng, ngừa bạo lực học đường năm học 2018-2019

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích:

            Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh;

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra;

Tích cực góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường cũng như tại địa phương;

Phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

2. Yêu cầu:

Công tác “phòng ngừa bạo lực học đường và tệ nạn xã hội” phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh (PHHS). Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là căn cứ để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân học sinh cũng như cán bộ viên chức trong nhà trường.

Tham mưu với chi bộ, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với công an và các tổ chức, đoàn thể các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên học sinh.

II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC

1. Đối với công tác quản lý:

            Trường THPT Phú Xuân đã triển khai các văn bản chỉ đạo tới toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường để thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục toàn diện học sinh được thể hiện rất cụ thể trong văn bản sau:

- Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Công an về hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

- Chỉ Thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

- Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

- Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 – 2021;

- Công văn số 5312/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường;

- Các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

2. Các nội dung cần tăng cường thực hiện đối với nhà trường:

- Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành, của UBND Tỉnh; của Đảng ủy phường Tân An; việc triển khai cần phải được xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và thủ trưởng đơn vị phải phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra thường xuyên.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể trong năm học 2018- 2019 tập trung vào các nội dung sau:

+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt; thực hiện việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.

+ Thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; tổ chức hướng dẫn và tập thể dục giữa giờ cho học sinh, hô khẩu ngữ sau tập thể dục tập.

+ Quy định việc tổ chức cho học sinh trực tiếp lao động vệ sinh trường lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS.

+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh dưới nhiều hình thức: sinh hoạt dưới cờ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm…

- Nhà trường duy trì hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh, thành lập Tổ tư vấn tâm lý là bộ phận thường trực tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị mình. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý…(Thông tin do GVCN cung cấp).

- Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GVCN lớp, GV bộ môn; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.

- Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học trong tất cả các cấp học.

3. Các giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.

a/ Giáo dục đạo đức qua thực hiện các nội qui, qui định trong nhà trường:

- Tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

- Tổ chức cho học sinh được học tập, thảo luận, ký cam kết về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của người học sinh theo quy định của Điều lệ trường trung học. Giao cho GVCN các lớp thông qua sinh hoạt chủ nhiệm…. để thường xuyên tuyên truyền về nội quy, quy định của nhà trường. Đặc biệt quan tâm chú ý như:

+ Nghiêm cấm học sinh gây gổ đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh thiếu niên ngoài nhà trường.

+ Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.

+ Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi, tham quan, tắm ao hồ, sông suối, tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.

+ Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội…

- Thành lập và duy trì tốt hoạt động đội cờ đỏ nhằm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của học sinh hàng ngày. Cụ thể:

+ Việc chấp hành về nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép….

+ Phát hiện và ngăn ngừa học sinh mang hung khí đến trường

+ Kiểm tra chuẩn bị bài của học sinh…

- Phối hợp với PHHS: Thông qua hội nghị PHHS đầu năm, nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.

Lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy. Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc giáo dục những học sinh vi phạm kỉ luật.

- Phối hợp với chính quyền địa phương: Phối hợp với công an phường Tân An để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan tới bạo lực học đường, ma túy, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

- Đề nghị với Chính quyền địa phương phải có sự quản lí tốt các điểm kinh doanh internet ở gần khu vực trường học. Cần có biện pháp bắt buộc chủ tiệm internet cam kết không được cho học sinh chơi game hoặc chơi game qua đêm và vào giờ hành chính.

b/ Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh

- Tăng cường hoạt động ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống cho HS thông qua hoạt động GDNGLL cụ thể là:

+ Các em cần được rèn luyện kĩ năng giao tiếp để hạn chế những câu nói gây mất lòng bạn bè.

+ Rèn luyện kĩ năng ứng xử để các em có những hành động thấu tình đạt lý, đạt tới giá trị nhân văn cao nhất.

+ Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các em biết kìm nén, biết sống bao dung độ lượng với mọi người.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để tạo sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện. Thông qua đó để giáo dục lòng nhân ái, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

c/ Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên và vai trò các đoàn thể

- GVCN nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có thể chia sẻ những khó khăn với học sinh, để an ủi và động viên các em vượt khó vươn lên. Đặc biệt chú ý những học sinh có điều kiện và hoàn cảnh như: gia đình quá khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh mà bố mẹ có mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm… GVCN phối hợp với giáo viên chủ nhiệm nắm được tính cách từng em, gần gũi, động viên về tinh thần, chia sẻ khó khăn với các em. Với những học sinh thường hay gây gổ với bạn GVCN biết được nên tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý và phối hợp với giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp gần gũi hơn, xóa được mặc cảm. Khi học sinh thấy mình được chia sẻ thì sẽ có suy nghĩ tích cực, phấn đấu tốt.

- BGH cần quan tâm đến việc quản lý học sinh: Thường xuyên thông báo tình hình của học sinh tới PHHS qua hệ thống tin nhắn Smas về: ý thức kỷ luật, thái độ học tập, kết quả học tập, rèn luyện của các em, phối hợp phụ huynh thường xuyên kiểm tra bài học của con em mình. Khi học sinh có biểu hiện vi phạm kỷ luật như bỏ học, mâu thuẫn với nhau, nhà trường cần nắm bắt kịp thời để xử lý nghiêm khắc.

- Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Duy trì tốt các hoạt động Đoàn như hoạt động đầu giờ, giữa giờ, đầu tuần, cuối tuần… theo dõi những học sinh các biệt trong việc thực hiện các nề nếp để kịp thời giáo dục. Tổ chức Đoàn tạo những sân chơi bổ ích, đa dạng, phong phú để lôi kéo các em tham gia tạo sự đoàn kết trong học sinh

- Tổ chức Công đoàn: Phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng những gương người tốt việc tốt. Qua đó giáo dục được học sinh tuân thủ nội quy.

- Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động:

+ Thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung” trong nhà trường.

+ Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh. Giáo viên phải hiểu được tâm sinh lí của học sinh, biết kìm chế, tuyệt đối không được dùng bạo lực, ngôn ngữ xúc phạm đối với học sinh, ngay cả với những học sinh vi phạm kỉ luật. Các thầy, các cô phải luôn là tấm gương sáng để học sinh tin tưởng, học tập noi theo.

+ Nhà giáo không được dùng bạo lực nhưng cũng không được phép bất lực trước học sinh cá biệt. Thầy cô, nhà trường phải biết dùng tình thương để cảm hóa các em, dù các em có ngỗ ngược như thế nào đi nữa, nếu giáo viên biết dùng tình thương cảm hóa thì các em sẽ sống tốt hơn. Không nên có thành kiến với học sinh, sử dụng biện pháp kỷ luật quá nghiêm khắc đối với học sinh.

d/ Khen thưởng - Kỉ luật

- Gắn các nội dung phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội với các tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên.

- Đối với học sinh: Trong các đợt tổng kết thi đua, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cần phải tuyên dương những gương tốt trong học tập cũng như thực hiện các nề nếp. Đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm những trường hợp học sinh hay vi phạm khuyết điểm để làm gương cho những học sinh khác.

- Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương tốt có phần thưởng xứng đáng để học sinh phấn đấu, đặc biệt là những tấm gương học sinh vượt khó học giỏi qua trong năm học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh, phát hiện ngăn chăn kịp thời hiện tượng bạo lực học đường; Tăng cường công tác tham mưu với Sở GDĐT, chính quyền địa phương; phối hợp với các ban ngành đoàn thể các lực lượng xã hội để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, ngăn chặn bạo lực học đường và tệ nạn xã hội tại nhà trường.

- Các tổ chuyên môn, tổ chức Đoàn, GVCN thống nhất kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục nội dung phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội phù hợp trong các môn học và hoạt động NGLL.

           

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (Để báo cáo);

- Tổ Giám thị, GVCN (để thực hiện);

- Các Tchuyên môn (để phối hợp);

- Lưu: VT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

 

 

 

Phạm Thị Kim Thoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THPT Phú Xuân
Địa chỉ: 08 Nguyễn Hữu Thọ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại : 02623.954.077
Thiết kế bởi trung tâm Công nghệ và Dịch vụ nội dung - Viễn thông Đắk Lắk
Địa chỉ: 06 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột. Điện thoại : 05003845678